§1 Föreningens namn

Föreningens namn är ConFusion.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte

Föreningens syfte är arrangera och stödja arrangerande av konvent samt främja kulturutövande av spel- och östasiatisk kultur.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare & evenemangsamordnare. Vid behov kan även vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Föreningens ordförande leder det administrativa föreningsarbetet och kan delegera ut ansvar för vissa uppgifter till övriga i styrelsen. Ordföranden sköter även i första hand kontakten med Sverok. Kassör har ansvar för föreningens ekonomi och sköter bokföring och inrapportering av denna. Sekreterare skickar ut årsmöteskallelser och har ansvar för medlemslistan samt för all protokollföring och inrapportering av denna. Evenemangsamordnare leder arbetet med konventet och föreningens evenemangsamordningsgrupp. Vice post sköter de uppgifter som ordinarie har när denne ej kan närvara och ersätter ordinarie post vid eventuell avgång, före eventuell suppleant. Ledamöters arbetsuppgifter beslutas i första hand av årsmötet, i andra hand av styrelsen. Uppdelning av övriga till styrelsen relaterade arbetsuppgifter beslutas om internt av styrelsen.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja upp till tre (3) valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast 8 veckor efter årets huvudkonvent, med följande undantag:
– I fall att det går mer än 15 månader mellan huvudkonventen, skall årsmöte hållas senast 13 månader från föregående ordinarie årsmöte.
– I fall att huvudkonvent inte arrangeras under verksamhetsåret, skall årsmöte hållas senast 13 månader från föregående ordinarie årsmöte.

Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. ) mötets öppnande

2. ) mötets behörighet

3. ) val av mötets ordförande

4. ) val av mötets sekreterare

5. ) val av två personer att justera protokollet

6. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7. ) ekonomisk berättelse för förra året

8. ) revisorernas berättelse för förra året

9. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10. ) årets verksamhetsplan

11. ) årets budget och fastställande av medlemsavgift

12. ) val av årets styrelse

13. ) val av årets revisor

14. ) val av årets valberedare

15. ) övriga frågor

16. ) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem har rösträtt på årsmöte – fysiskt närvarande eller eventuellt via annat av styrelsen godkänt medium. Detta medium skall framgå av kallelsen. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal genomförs ytterligare en (1) ny omröstning, uppvisar även denna lika röstetal faller förslaget.

Om personval till post som krävs enligt stadgarna utfaller lika, skall här också en (1) ny röstomgång hållas – då endast mellan de kandidater som fått lika många röster. Om även denna omgång utfaller lika så avgör slumpen resultatet.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.